Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach powstał z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej   nr 5 im. Bronisława Malinowskiego i Gimnazjum nr 2 w Boguszowie-Gorcach. Nasza szkoła buduje swoją tożsamość w oparciu o podstawowe wartości ludzkie:

PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO i MIŁOŚĆ.

Za ważne wartości, wytyczające kierunki naszych działań uznajemy też : godność, wolność, sprawiedliwość, prawa człowieka, tolerancję, pracę, rzetelność, demokrację, humanizm, pokój, szacunek dla wspólnego dobra i solidarność.

W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będziemy kładli na kształtowanie charakteru, a w szczególności na rozwijanie umiejętności określania celów życiowych, samodzielności, poczucia odpowiedzialności i postaw wyrażających poszanowanie drugiego człowieka, przeciwstawiających się egoizmowi i zachowaniom nacechowanym przemocą wobec innych.

Ważne jest też dla nas, aby rozbudzać w młodzieży zainteresowania, zamiłowanie do zdobywania wiedzy i twórczego jej wykorzystywania.

Struktura szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów:

nauczycieli, uczniów i rodziców.

Statut szkoły wyraża poszanowanie godności człowieka, wolności światopoglądowej, wyznaniowej, zapewnia dążenia do pełnego rozwoju intelektualnego, moralnego i fizycznego, daje uczniom, nauczycielom i rodzicom prawo do współdecydowania o wizerunku szkoły i jej działalności.