"Równać Szanse 2007"

Komisja Ekspertów programu "Równać Szanse 2007" przyznała naszej szkole dotację, która pozwoli na realizację projektu "Poznajemy walory przyrodnicze naszej gminy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Strona główna projektu "Równać Szanse 2007".

Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Równać Szanse 2007
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 

Cel programu
Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej
dotacje do 7 000 zł;
szkolenia, doradztwo.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców
Uwaga:
o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu Równać Szanse, kończące się po 1 października 2007 r.

Termin realizacji projektu
Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów
Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Typy działań i zakres projektów
Zgłaszane wnioski mogą obejmować działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

 • wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;
 • popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
 • kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;
 • podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;
 • tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;
 • tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

 • są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku;
 • włączają do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;
 • tworzą spójną ofertę cyklicznych działań;
 • sprzyjają powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

Preferowane będą
Projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

W przypadku projektów składanych przez szkoły, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne preferowane będą projekty, gdzie jednym z efektów jest powstanie lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży.

Dotacje nie będą przyznawane na pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu; organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); etaty, koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach; pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży oraz stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania ) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

Procedura składania wniosków
Po pobraniu formularza wniosku ze strony www.rownacszanse.pl lub ze stron organizacji – Partnerów Regionalnych:
Stowarzyszenie "Tratwa", Olsztyn www.tratwa.pl
Centrum Wolontariatu, Lublin www.wolontariat.org.pl/lublin
Centrum Wolontariatu, Słupsk www.wolontariat.org.pl/slupsk
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko www.K-T-O.prv.pl
Stowarzyszenie "Centrum PISOP", Leszno www.pisop.org.pl

należy go wypełnić, a następnie:
wersję papierową wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

 • Wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego – Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1. Adres e-mailowy: olsztyn@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 89 5269594 wew. 46

  Wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Słupsk, 76 – 200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 p.23 Adres e-mailowy: slupsk@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 59 8401370

  Wnioski z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, 20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5 Adres e-mailowy: lublin@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 81 5342652

  Wnioski z województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego – Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 57 – 300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12 Adres e-mailowy: klodzko@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 74 8670499

  Wnioski z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego - Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6 Adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 65 5207886
 • wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przysłać na adres e-mailowy właściwego Partnera Regionalnego.

Uwaga:

 • Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r. (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).
 • Brak wersji papierowej z kompletem załączników lub wersji elektronicznej wniosku będzie traktowane jako niedopełnienie wymogów formalnych i wniosek nie będzie rozpatrywany w konkursie.
 • Przyjmowane będą wyłącznie wnioski wypełnione w formularzu pobranym ze strony www.rownacszanse.pl lub stron Partnerów Lokalnych.

Informacje dodatkowe

 • Formularz wniosku, zasady konkursu, kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl i na stronach Partnerów Regionalnych.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2007 r. na stronach internetowych: www.rownacszanse.pl, www.pcyf.org.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych, laureaci otrzymają także informację pisemną.

Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16, pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/viewforum.php?f=8